GDPR

GDPR

GDPR

Obec Obědovice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím Správce OÚ

Správce Osobních údajů:
Obec Obědovice

Se sídlem: Obědovice čp. 15, 503 51 Chlumec n. Cidlinou, IČ: 006 53 471

Kontaktní osoba: starosta obce, Ing. Petr Klapka

Telefon: +420 739 535 9­50, e-mail: obec@obedovice.cz, datová schránka: wcga6g4

Pověřenec pro ochranu Osobních Údajů:
Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí

Se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 709 71 358

Kontaktní osoba: Lucie Štěpánková

E-mail: gdpr@urbanicko.cz, Datová schránka: wy2yghg

Ochrana osobních údajů při využívání videozařízení v obci

Obec Obědovice monitoruje kamerovým systémem z důvodu Oprávněného zájmu o veřejný pořádek a zejména Oprávněného zájmu o ochranu majetku obce části veřejně přístupných ploch v obci, které slouží pro ukládání odpadů (sběrná místa tříděného komunálního odpadu) a dětské hřiště.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou záznamy z videokamer ukládány pod dobu 72 – 96 hodin (v závislosti na osvětlení a kompresi videa). Případné incidenty a k nim se vztahující záznamy jsou pak archivovány dle potřeby.

Místa, ze kterých jsou pořizovány záběry, jsou označena informační tabulkou. Kontaktní údaje na Správce osobních údajů i Pověřence osobních údajeů naleznete na této straně výše.

S ohledem na předchozí poškození jednotlivých vybavení výše zmíněných areálů jsou kamerové záznamy pořizovány celých 24 hodin denně.

  Prosím čekejte...